*www.stoppaFRAlagen.nu

Allt du gör på nätet kommer att övervakas
Alla dina telefonsamtal kommer att avlyssnas
Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare.

Citat från remissvaren

Justitiedepartementet, promemoria

“Förslaget […] innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv. […] Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer.”

Rikspolisstyrelsen, remissvar

“Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna. […] Dessutom är det självklart att i en rättsstat är brottsbekämpning en uppgift för civila myndigheter. ”

SÄPO, remissvar

“Även om verksamheten benämns signalspaning är det viktigt att understryka att resultatet är detsamma som när polisen verkställer hemlig teleavlyssning, dvs. det allmänna får del av sådan kommunikation mellan personer som annars är skyddad mot avlyssning. Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.”

Lagrådet, remissvar

”redan existensen av ett system som tillåter hemlig avlyssning [torde] utgöra ett hot mot dem som träffas av lagstiftningen. Detta hot slår med nödvändighet mot den frihet att kommunicera som bör finnas mellan människor som använder telekommunikationstjänster. Det utgör därför i sig själv ett intrång i såväl privatliv som korrespondens […].”

Annonser